Pilotprojekt 2020-22 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd om BKN (extern webbsida) >>>

pilot projektets aktiva fas avslutad

 det gav BKN en fantastisk möjlighet att etablera en plats som gav kraft, energi, nya sysätt och idéer i landsbygdsutvecklings anda


KONSTEN OCH DET LOKALA I SYNERGI 

DÄR SKOGEN MÖTER HAVET

Det som låg till grunden för pilotprojektet var att luften gick liksom ur bygden då skolan stängdes 2017. I två år stod lokalerna öde. 

Hösten 2019 tog lokalbefolkningen nya tag och funderade på vilken verksamhet som skulle kunna ske i de två hundraåriga byggnaderna. En utmaning eftersom lokalerna var tämligen slitna och underhållet inte ultimat. Tanken på att konstnärer skulle kunna verka i bygden blev spåret som senare ledde till att den ideella föreningen Björkö Konstnod skapades våren 2020 och pilotprojektet kunde inledas från juli samma år.

Pilotprojektets kärna var att etablera grundförutsättning för att bygden skulle bli intressant plats för yrkesverksamma konstnärer och med sätta konsten och det lokala i synergi. Helt enkelt  att skapa framåtanda och öka bygdens attraktionskraft. Två år senare går det att konstatera att Björkö satts på kartan ofta, både inom landsbygdsutveckling och i konstsammanhang.   Projektperioden, inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd:  juli 2020 t o m december 2022.


Lokalt  är avtrycket markant, samverkan mellan föreningarna på Björkö har nått helt nya proportioner.  Gemensamma projekt och samtalsgrupper kring lokala utvecklings frågor har avlöst varandra. Den gamla skolan lever igen.  Mer än 100 konstnärer varit på Björkö Konstnod och med detta erbjudits en ateljé för en begränsad tid. I gengäld har konstnärerna gått in och arbetat med bygdens möjligheter och utmaningar. De har belyst, sett på andra sätt, hittat nya länkar och kopplingar och uppmärksammat det som inte tidigare varit lyft.

De konstnärer som valts ut för vistelse vid Björkö Konstnod har praktiker som vänder och vrider på lokalsamhället. Med andra ord har varje konstnär förhållit sig till något väldigt lokalt. Att hålla värdskapet för 4-8 konstnärer som arbetar parallellt eller kanske till och med i nya konstellationer och som arbetar med att ge tillbaka till bygden har varje konstnär handplockas dels utifrån den konstnärliga praktiken men även för att konstruera dynamiska team som drar lärdom av varandras praktiker och där de också viker in folk från bygden. 


Projektet kom att bli allt viktigare än vi anat då Covid pandemin drog ut på tiden. Björkö Konstnod var öppet under hela covid perioden och blev en betydande samlingsplats för inspiration och bygdens framåtrörelse.

Under pilotperioden har ett samspel och kunskaps utväxling mellan konstnärer och det lokala skett.  Den entusiasm som vi redan nu kan se i och runt Björkö Konstnod ger ny kraft åt vår ö, skapar innovationer och ingjuter framtidstro.  Del av den värdeskapande mekanismen är att vi börjat bygga en identitet kring premissen;  "Björkö där skogen möter havet".  


VERKSAMHETEN

1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö.

Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda fd gymnastiksalen för en samlingsutställning. I augusti-november välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november 2020 stod det klart att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd bidrar med nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod, även Norrtälje kommun bidrar med hyresrabatter. Projektet har därefter förlängts t o m december 2022. 

Något som genomsyrade samhället 2020-22 var den omstörtade pandemin som utmanade oss alla. Men som även kanske öppnade upp för många nya sätt att mötas. Föreningen rådgjorde  kontinuerligt med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamhetens mål uppfyllelse trots inverkan av pandemi.  Det har varit en lärorik period och föreningen har lyckats hålla programpunkter genom att anpassa efter rådande direktiv, mycket tack vara den digitala resurs som föreningen kunnat införskaffa genom projektet. I december 2022 kallade Björkö Kostnod föreningslivet på Björkö (även Svenska kyrkan) och etablerade med det Björkö Kulturting ett samverkansforum för dialog kring lokal utveckling. 

Målet att sätta Björkö bygden på kartan har manifesterats på flera sätt. Samverkan mellan föreningarna på Björkö har ökat och genomför flera evenemang tillsammans och gemensamt representeras vi i olika landsbygdsutvecklings sammanhang tex Älmsta dagen och Norrtälje Landsbygdsforum. Verksamheten har kunnat vara forum för Skapande Skola, kursverksamhet, konstnärerna har haft öppna ateljéer, presentationer mm som gör Björkö bygden mer levande  etc. 

Föreningen har säkerställt ett kontrakt för lokalerna med Norrtälje kommun på tre år från januari 2023.  


Exempel på verk/projekt som utvecklats vid Björkö Konstnod:

Aurike Quintelier (Belgien), konstnär/arkitekt som gjorde projektet Friendly Parasite >>>

Utställning, webbsida om arbetades till film som är placerad ute vid Stenbrottet på Björkö som Qr kods film >>>

Samverkan BjörköLU >>>

Kyrkgruppen på gestaltningsworkshop >>>

Ytterligare exempel videor nedan med  Naomi Novak och Bilyana Furnazhieva samt bildspelet med ytterligare ett antal projekt.


OUTREACH

Föreningen medverkade vid Norrtälje kommuns landsbygdsforum 2021 och 2022 genom sampresentation med de andra civilsamhällesaktörerna på Björkö för detta kallade Björkö Konstnod till det första av flera Björkö ting. Där kärngruppen utgörs av lokalföreningarna >>>

Björkö har 2022  flyttat in på såväl Skövde Konstmuseum som på Norrtälje Konsthall genom utställning av residens konstnär vid BKN 2021. .Andra konstnärer har tex genomfört workshop vid Norrtälje konsthall. Residenskonstnärerna är med och skapar synergier med Norrtäljekonstnärer. Vi har under 2022 haft flertal studiebesök av olika aktörer som är intresserade av vad föreningen BJÖRKÖ KONSTNOD har åstadkommit bla har Stockholms läs Bygdegårds distrikt,  Region Västmanland, Norrtälje Konsthall, Skövde konstmuseum samt ett antal fristående curatorer.  

Under 2022 kunde vi lyfta in öppna ateljeer, performance  och videoprogram i konstmanifestationen KVADRENNALEN. Då listades det som gjordes vid Björkö Konstnod i det nationella programmet. Att bli sedd av kostvärlden är avgörande för att kunna bli en stadigvarande verksamhet som ser till konsten och landsbygdsutveckling.


Projektet kommunicerades via facebook.se/bjorkokonstnod, medlemsutskick, anslag på informationstavlor för föreningar (Björkö, Älmsta, Norrtälje) och via bjorkokonstnod.se. Informations utbyte sker även med föreningslivet på Björkö samt konstscenen. BKN har även haft förmånen att finnas med i artiklar i tex Norrtälje Tidning, Skärgården och DN och SVT Kulturnyheterna.

Föreningen BJÖRKÖ KONSTNOD har under projektperioden hjälpt andra LEADER PROJEKT från konstnärers kompetens (verk/workshops) men också genom att upplåta våra lokaler.

 Björkö Konstnod önskar fortsätta att utforska samspelet mellan det lokala och den undersökande konsten. Inför 2023-24 har vi nordiska, svenska och internationella samarbeten under utveckling. Vi hoppas på verksamhetstöd från Region Stockholm för att även fortsättningsvis kunna erbjuda ateljéstipendium.

 

SPIRANDE LOKAL KRAFT OCH RESURSER

Det är lätt att nå Björkö kommunalt från hela regionen och inflödet av skapande och nyfikna konstnärer bidrar till nya spännande kontakter med ön. BKN har under 2020-22 haft besök av över 100 konstnärer från regionen, resten av Sverige samt några långväga från bl a Japan, Bulgarien, Frankrike, Tyskland och USA.


 Nu är ateljéer i gång  men lokalerna behöver tillsyn med gemensamma krafter går det lätt om vi blir ett gäng går det lätt. Vill du vara delaktig? Kontakta föreningens ordförande Jesper Nyrén. jespernyren @ bjorkokonstnod.se

 I lokalerna är det huvudsakligen produktionsplatser för konstnärer men medlemmar har tillgång till co-working plats, digitalstudio (vlog, pod, överföring från digitala band till usb minne/hårddisk/dator, digitalisering av diabilder, negativ mm), träverkstad, mörkrum och vävstål. 

(Boka genom att e-posta patriciosalinas @ bjorkokonstnod.se. )

Som del av samverkan har en gemensam satsning gjorts utifrån temat "AV BERG" . Detta tillsammans med Björkö-Arholma Sjömannaförening, Björkö-Arholma hembygdsförening, medborgarhuset och Väddö försalmling. Det har varit konstproduktioner, föreläsningar, vandringar, informationsmaterial, deltagande i Nationella kulturavsdagen mm det hela avslutas med en utställning på Björkö Konstnod i juli 2022.

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder.

– Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv...  Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)


Robert Sjöblom, hedersordförande i BKN; "Vår curator Anna Viola Hallberg ser till att skapa samarbetsmöjligheter som sammanför det lokala perspektivet och konstnärernas energi och kunskap."

Norrtälje Landsbygdsutvecklings dag 2023. BKN deltog med en presentation.

Affisch framtagen för landsbygdsutvecklings dagen i Norrtälje 2021

Föreningens officiella logotyp. (utan lodjur). Lodjuret är del av utomhus konsten som tillgängliggörs via qrkod. 


Kontakt personer:

Jesper Nyren, Ordförande

Robert Sjöblom, Hedersordförande samt Kassör

Anna Viola Hallberg, Curator, ledamot 

Formaterat: forefternamn@bjorkokonstnod.se (å,ä, ö ersätts med a resp o)



. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs  GDPR policy