BJÖRKÖ TINGET 2023 - 

Hösten 2022 tog Björkö kostnod initiativet att skapa ett nätverk som samkör och stödjer varandra. Tillsammans ser vi till Björkös gemensamma intresse och föreningarnas fortlevnad. Detta för att vidga verksamhetsåret och tillse att verksamheter inte kolliderar allt för att skapa synergier.

Vi har även gemensamt instiftat Mörkervandringen som sker vid omställning mellan sommar- och vintertid.

Sedan tidigare samverkar vi kring bla julmarknad, ateljérundan, björkö hänget mm.


FÖRENINGAR I SAMRÅD MED BKN 2020-22

Rådet för föreningssamverkan  eller LOKALT som vi kallar det, är en grupp som verkar lite vid sidan av verksamheten. De har det gemensamt att vi redan har projekt med dem. genom olika samverkan och deras specifika kännedom om bygden.  De till att vi bibehåller ett program som är relevant i bygden. Robert Sjöblom och Lena Svenonius som var drivande i att se fd Björkö-Arholma skola som en möjlig resurs för konstnärer.

- Lena Svenonius -
Ordförande i Björkö-Arholma Hembygdsförening
Samverkar med AV BERG

Björkö-Arholma Hembygdsförening ska verka för att kunskapen om och känslan för bygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare samt att minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga. Björkö-Arholma Hembygdsförening ska genom sin verksamhet bidra till trivsel och samverkan på orten.


- Robert Sjöblom -

Ordförande i Föreningen Björkö Teater och hedersordförande i Björkö Konstnod- Lars Nordstrand-

Ordfärande i Medborgarhusföreningen
Samverkar med AV BERG

Björkö-Arholma Medborgarhusförening bildades 1957 "med syfte att inköpa Godtemplarlokalen Sken­ninge 1:6 Björkö, samt äga och förvalta detta hus, och mot betal­ning tillhandahålla denna sam­lings­lokal till allehanda tillställningar, varom styrelsen besluta.” Sedan inköpet gjordes har lokalen hittills används för olika evenemang ungefär 2650 gånger (jan 2019).


- Leif Hellsten -
Björkö-Arholma Sjömannaförening

Samverkar med AV BERG + bygge av skalenlig kopia av Högskärs båk

Föreningen sokuserar på utveckling och underhåll av museet i Simånäs, upprustning och underhåll av kvarnen i Marum,. Föreningen anordnar skepparaftnar och utflykter samt visningar av museet.


- Camilla Karlsson-

Pedagog
Björkö-Arholma Kyrka, Väddöförsamling, Svenska kyrkan.

Samverkar med AV BERG
Gestaltnings av Ljusbäraren (workshops)


- Bo Gidlöf -

 Ordförande i Björkö Landsbygdsutveckling ek för


- Svenska Kyrkan - 

Seminarium kring Kyrkbyn med konstnär o arkitekt Aurike Quintelier

Föreningen har till uppgift att utveckla visionen om Björkö Kyrkby. Bristen på boende till rimliga kostnader hämmar utvecklingen på Björkö. Inflyttningen behöver öka om Björkö ska vara en levande landsbygd.

. . .