Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd och BKN (extern webbsida) >>>

Björkö där havet möter skogen!

1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö.

Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda den fd gymnastiksalen då för en samlingsutställning. I augusti-november välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november stod det klart att Europeiska jordbruksfonden och Leader Stockholmsbygd ger nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod.


I mitten av november skärptes de nationella pandemireglerna ytterligare. Dels genom ordningslagen men även som generell uppmaning. Nuvarande nationella pandemidirektiv gör att det är svårt att i full skala bedriva de programverksamheten. Men det har varit en rad konstprojekt utomhus, öppen ateljé, video presentationer, samverkan med lokala aktörer och över 20 gästande konstnärer (AiR BKN) som många gjort verk i med hjälp av bygdens folk. PROD BKN är konstnärer som i utbyte mot ateljé hjälper till att färdigställa lokalerna eller bistår som tex kursledare. Spännande och inspirerande möten har sker på platsen där havet möter skogen.


Aktiviteter inom projektet
BKN lokalt boendemedlemmar möjligheten att använda digitalstudion, vlog, pod, överföring från digitala band till usb minne/hårddisk/dator, digitalisering av diabilder, negativ mm. Små arbetsgrupper pga pandemin.Ytterligare en resurs som står till förfogande är fd träslöjdssalen. Förboka genom att eposta curator @ bjorkokonstnod.se.

Samverkan med lokala aktörer och lokalt boende sker via tre arbetsgrupper (program, konstnär, fastighet) som i sin tur leder och planerar frivilliginsatser tillsammans med BKNs styelse. Se vidare under rubriken "Ateljéer och värdskap".

Projektet kommuniceras publikt efter det att stöd beviljats i november 2020 via facebook.se/bjorkokonstnod, medlemsutskick, anslag på informationstavlor för föreningar (Björkö, Älmsta, Norrtälje). Informations utbyte sker även med föreningslivet på Björkö samt konstscenen. BKN har även haft förmånen att finnas med i artiklar i tex Norrtälje Tidning, Skärgården och DN.

BKN rådgör kontinuerligt med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamheten ska kunna uppfylla sina mål under pågående pandemi. BKN har under första halvåret kommit att gjuta liv i platsen och det är verksamhetens fortsatta mål att arbeta för bygden och för konsten.

Pilotprojektet som omfattas av stödet från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd. Omfattar att förbereda platsen som konstcenter med ateljéer och publik verksamhet detta sker i nära samspel med lokala privatpersoner och föreningar som bidrar med frivilliginsatser och samverkan. Projektet avser att bli en relevant plats för konsten och genom detta aktivt bli en del av samhällsutvecklingen i bygden, en injektion för lokal stolthet och nya samarbetsformer.


Aktuella länkar:
  • Friluftsutställning, mars 2021 >>>
  • Samverkan, Kyrkbyn, feb 2021 >>>
  • Samverkan Björkö-Arholma kyrka >>>
  • Samverkan Björkö-Arholma hembygdsförening >>>
  • Videogram (nyhetsbrev) >>>
Ateljéer & värdskap
Nu är fem ateljéer i gång men det återstår lite pyssel med en rad lokaler med gemensamma krafter går det lätt om vi blir ett gäng går det lätt. Vill du vara delaktig? Kontakta föreningens ordförande Robert Sjöblom robertsjoblom @ bjorkokonstnod.seSynergi med konstensbehov!

Projektet Björkö Konstnod* är ett initiativ av föreningen Björkö Konstnod. Projektet har med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling givits möjlighet till ett unikt projekt där lokala behov och konsten möts. Detta sker i
 samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag och den regionala och nationella konstvärlden och den gamla skolan lever igen. Här bland folk på bygden, unga som gamla, finns många olika kompetenser och erfarenheter. Föreningslivet, företagare, fastboende och fritidsboende i alla åldrar hittar utvecklingsmöjligheter i Björkö Konstnod. För att stärka det lokala ägandeskapet arbetar vi i olika arbetsgrupper.

Det är lätt att nå Björkö kommunalt från hela regionen och inflödet av skapande och nyfikna konstnärer bidrar till nya spännande kontakter med ön. BKN har under 2020-21 haft besök av konstnärer från regionen, resten av Sverige samt några långväga från Japan, Bulgarien och USA.
Den entusiasm som vi redan nu kan se i och runt Björkö Konstnod ger ny kraft åt vår ö, skapar innovationer och ingjuter framtidstro.

Projektperioden, inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd, är från 1 juli 2020 t o m maj 2021. Vi planerar redan för en förlängning.
_ _ _


Kontakt personer:

Robert Sjöblom, Ordförande föreningen Björkö Konstnod
Anna Viola Hallberg, Curator för BKN

Formaterat: forefternam@bjorkokonstnod.se (ö ersätts med o)
  • Foto: Jesper Nyrén

Robert Sjöblom, Ordförande i BKN; "Vår curator Anna Viola Hallberg ser till att skapa samarbetsmöjligheter som sammanför det lokala perspektivet och konstnärernas energi och kunskap."

Konstnärer 2020 >>>

Konstnärer 2021 >>>

Utlysning av ateljéplats våren 2021 >>>

. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs  GDPR policy