SEMI PERMANENT SKULPTURPARK PÅ BKN

bjorko_konstnodjpg

Perfect Condition, som fenomen ute i naturen uppstår där liv egentligen inte rimligtvis skulle kunna existera. Träd skjutna ur berg blir till en alkemisk sinnebild som fångar tankens utåtvändhet, där konsten går in och förskjuter eller till och med lyfter på sanningens slöjor. Björkö Konstnods kollektiva gestaltning för Konst i Ån 2021 är ett simulacra av detta tillstånd.

VERK: Perfect Condition / Det perfekta tillståndet

Material: blandteknik
Placering: Norrtälje ån (juli 2021)
KONSTNÄR: BKN, kollektivt verk

BKN fick förfrågan av Norrtälje Konsthall om att delta med ett verk i den nu mer legendariska utställningen som sker varje sommar i Norrtälje och heter Konst i Ån. För 2021 valde intendenterna på konsthallen tematiken kartografi. BKN valde att lyfta in ett stycke Björkö till Norrtälje ån och med det rita om kartan.

Qr skylten som du just läst in står på den plats där verket tillverkades innan det transporterades till utställningen i Norrtälje.

Då verket lämnar Norrtälje ån följer en dokumentation från den platsen.Dikumentation från två  av många arbetsdagar på BKN. Produktion av BKNs  gemensamma verk för Konst i Ån.

 
 

Radio inslag från Sveriges radio om Konst i Ån där BKNs verk omnämns

 

Ovan guidning (ljud) av Det Perfekta tillståndet, Jimmy Gustavsson, intendent Norrtälje Konsthall


Guidning (video) av samtliga verk i  Konst i Ån ,  Jimmy Gustavsson, intendent Norrtälje Konsthall >>>


Texten nedan är från Norrtälje Konsthalls webbsida.

Konst i Ån 2021 - Kartografi

Konst i Ån startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och drivs sedan 2014 i Norrtälje konsthall i Norrtälje kommuns regi. I år är utställningens tema kartografi där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll.


Om temat: Att vara i världen - ett kartografiskt tänkande
"Det finns verkligheten och det finns människan. För att förstå den förra skapar den senare kartor" (Gunnar Olsson, geograf)

Genom mänsklighetens historia har det kontinuerligt skapats olika typer av kartor, för att begränsa, utöva makt, kontrollera men även för att förmedla drömmar och idéer. Kartan kan fungera som ett sätt att förstå den värld som vi alla lever i, kartan kan även förstås som ett sätt att undersöka rumslighet eller olika platser. Platsen som sådan kan vara något bekant, till exempel den plats där man befinner sig, men det kan även vara en föreställning om en avlägsen plats, en främmande eller okänd plats. Detta skapande av olika platser, bekanta som obekanta är inte på något vis ett resultat av en slags abstrakt process utan snarare en serie mycket små personliga handlingar.

I detta görande av platsen, genom de små personliga handlingarna, så skapas närheter och avlägsenheter, det centrala och det perifera. Vad som anses vara nära och vad som anses vara avlägset behöver nödvändigtvis inte vara av ren geografisk art, så som i avstånd mätt.

Nära och avlägset kan även handla om vad som anses vara samhälleliga normer; kultur, utseende, åsikter, tro och andra övertygelser. Men tillsammans skapar dessa närheter och avlägsenheter mening och blir giltiga, de bildar vår verklighet. Denna verklighet, som vi lever i, och delvis har skapat, är den verklighet vi så intensivt vill begripa. För att begripa den så söker vi, åter igen, att finna skeenden, röda trådar, centrum, periferier, oss själva och andra, att kartografera vår omvärld. En evig dialog mellan det inre och det yttre; mellan människan och hennes verklighet.
Sveriges Radio, Filosofiska rummet, Gunnar Olsson och det kartografiska tänkandet >>>


. . .